DMCA

Chính sách Tranh chấp Bản quyền

Ngày có hiệu lực: 17 tháng 8 năm 2015

Theo DMCA, chúng tôi đã áp dụng chính sách bên dưới đối với vi phạm bản quyền. Chúng tôi bảo lưu quyền (1) chặn quyền truy cập hoặc xóa tài liệu mà chúng tôi thành thực tin rằng đó là tài liệu có bản quyền đã được sao chép và phân phối bất hợp pháp bởi bất kỳ nhà quảng cáo, chi nhánh, nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng nào của chúng tôi và (2) xóa và ngừng dịch vụ đối với những người tái phạm.

Hãy nhớ rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi luôn tuân theo Điều khoản dịch vụ, trong đó có Chính sách tranh chấp bản quyền này. Bất kỳ điều khoản nào chúng tôi sử dụng trong Chính sách này mà không xác định chúng đều có các định nghĩa được đưa ra trong Điều khoản dịch vụ.

 1. Thủ tục Báo cáo Vi phạm Bản quyền. Nếu bạn tin rằng tài liệu hoặc nội dung cư trú hoặc có thể truy cập được thông qua Dịch vụ vi phạm bản quyền của bạn (hoặc bản quyền của người mà bạn được ủy quyền đại diện), vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền có chứa thông tin sau đến Đại lý được Chỉ định của chúng tôi để Nhận Thông báo về Vi phạm Khiếu nại (“Đại lý được Chỉ định” của chúng tôi, người có chi tiết liên hệ được liệt kê bên dưới):
  1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền bị cáo buộc vi phạm;
  2. Xác định các tác phẩm hoặc tài liệu bị xâm phạm;
  3. Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm bao gồm thông tin về vị trí của tài liệu vi phạm mà chủ sở hữu bản quyền tìm cách xóa, với đầy đủ chi tiết để chúng tôi có thể tìm và xác minh sự tồn tại của tài liệu đó;
  4. Một tuyên bố rằng người thông báo thực sự tin rằng tài liệu được xác định trong (1) (c) không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
  5. Thông tin liên hệ về người thông báo bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, nếu có;
  6. Tuyên bố được đưa ra theo hình phạt nếu khai man rằng thông tin được cung cấp là chính xác và bên thông báo được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền khiếu nại.
 2. Sau khi Đại lý được chỉ định nhận được Thông báo vi phạm đúng đắn của Bona Fide. Khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền thích hợp, chúng tôi có quyền:
  1. xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm;
  2. thông báo cho nhà cung cấp nội dung bị cáo buộc vi phạm rằng chúng tôi đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu hiện hành; và
  3. chấm dứt quyền truy cập của nhà cung cấp nội dung đó vào Dịch vụ nếu người đó tái phạm.
 3. Thủ tục Cung cấp Thông báo Phản đối cho Đại lý được Chỉ định. Nếu nhà cung cấp nội dung tin rằng tài liệu đã bị xóa (hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa) là không vi phạm hoặc nhà cung cấp nội dung tin rằng họ có quyền đăng và sử dụng tài liệu đó từ chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc , theo luật, nhà cung cấp nội dung có thể gửi cho chúng tôi một thông báo phản đối chứa thông tin sau tới Đại lý được Chỉ định:
  1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của nhà cung cấp nội dung;
  2. Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc vô hiệu hóa;
  3. Tuyên bố rằng nhà cung cấp nội dung thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu; và
  4. Tên, địa chỉ, số điện thoại của nhà cung cấp nội dung và, nếu có, địa chỉ email và tuyên bố rằng cá nhân hoặc tổ chức đó đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Liên bang đối với khu vực tư pháp nơi đặt địa chỉ của nhà cung cấp nội dung, hoặc nếu địa chỉ của nhà cung cấp nội dung nằm bên ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ quận tư pháp nào mà công ty của chúng tôi đặt trụ sở và cá nhân hoặc tổ chức đó sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ người đã cung cấp thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Nếu Đại lý được Chỉ định nhận được thông báo phản đối, chúng tôi có thể tùy ý gửi một bản sao của thông báo phản đối cho bên khiếu nại ban đầu để thông báo cho người đó biết rằng Inspire Cotton có thể thay thế vật liệu đã bị loại bỏ hoặc ngừng vô hiệu hóa nó trong 10 hoạt động kinh doanh. ngày. Trừ khi chủ sở hữu bản quyền đệ đơn kiện đòi lệnh tòa chống lại nhà cung cấp nội dung bị cáo buộc vi phạm, tài liệu bị xóa có thể được thay thế hoặc khôi phục quyền truy cập vào tài liệu đó sau 10 đến 14 ngày làm việc hoặc hơn sau khi nhận được thông báo phản đối, theo quyết định của chúng tôi .

Vui lòng liên hệ với Đại lý được Chỉ định của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Campingviet.vn@gmail.com


Copyright Dispute Policy

Effective date: August 17, 2015

In accordance with the DMCA, we’ve adopted the policy below toward copyright infringement. We reserve the right to (1) block access to or remove material that we believe in good faith to be copyrighted material that has been illegally copied and distributed by any of our advertisers, affiliates, content providers, members or users and (2) remove and discontinue service to repeat offenders.

Remember that your use of our Services is at all times subject to the Terms of Service, which incorporates this Copyright Dispute Policy. Any terms we use in this Policy without defining them have the definitions given to them in the Terms of Service.

 1. Procedure for Reporting Copyright Infringements. If you believe that material or content residing on or accessible through the Services infringes your copyright (or the copyright of someone whom you are authorized to act on behalf of), please send a notice of copyright infringement containing the following information to our Designated Agent to Receive Notification of Claimed Infringement (our “Designated Agent,” whose contact details are listed below):
  1. A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of the copyright that has been allegedly infringed;
  2. Identification of works or materials being infringed;
  3. Identification of the material that is claimed to be infringing including information regarding the location of the infringing materials that the copyright owner seeks to have removed, with sufficient detail so that we are capable of finding and verifying its existence;
  4. A statement that the notifier has a good faith belief that the material identified in (1)(c) is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
  5. Contact information about the notifier including address, telephone number and, if available, email address;
  6. A statement made under penalty of perjury that the information provided is accurate and the notifying party is authorized to make the complaint on behalf of the copyright owner.
 2. Once Proper Bona Fide Infringement Notification Is Received by the Designated Agent. Upon receipt of a proper notice of copyright infringement, we reserve the right to:
  1. remove or disable access to the infringing material;
  2. notify the content provider who is accused of infringement that we have removed or disabled access to the applicable material; and
  3. terminate such content provider’s access to the Services if he or she is a repeat offender.
 3. Procedure to Supply a Counter-Notice to the Designated Agent. If the content provider believes that the material that was removed (or to which access was disabled) is not infringing, or the content provider believes that it has the right to post and use such material from the copyright owner, the copyright owner’s agent, or, pursuant to the law, the content provider may send us a counter-notice containing the following information to the Designated Agent:
  1. A physical or electronic signature of the content provider;
  2. Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or disabled;
  3. A statement that the content provider has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material; and
  4. Content provider’s name, address, telephone number, and, if available, email address, and a statement that such person or entity consents to the jurisdiction of the Federal Court for the judicial district in which the content provider’s address is located, or, if the content provider’s address is located outside the United States, for any judicial district in which our company is located, and that such person or entity will accept service of process from the person who provided notification of the alleged infringement.

If a counter-notice is received by the Designated Agent, we may, in its discretion, send a copy of the counter-notice to the original complaining party informing that person that Inspire Cotton may replace the removed material or cease disabling it in 10 business days. Unless the copyright owner files an action seeking a court order against the content provider accused of committing infringement, the removed material may be replaced or access to it restored in 10 to 14 business days or more after receipt of the counter-notice, at our discretion.

Please contact our Designated Agent at the following address:
Campingviet.vn@gmail.com